วัฒนธรรมที่องค์กรยึดมั่น

วิสัยทัศน์ขององค์กร

ดูแลทุกความฝันและเติมเต็มทุกประสบการณ์ให้กับการเดินทาง

 

พันธกิจขององค์กร

“คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการเดินทาง

และดูแลบริการก่อนและหลังการขาย ด้วยมาตรฐานคุณภาพ

พร้อมขับเคลื่อนสังคม/สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”

 
 

ค่านิยมองค์กร (4T 1E)

TEAM WORK เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานไปตามระบบงานต่างๆ ได้เรียบร้อย

THINK DIFFERENT ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดใหม่ๆที่สร้างสรร และมีคุณค่า มีการคิดนอกกรอบ

CUSTOMER CENTRIC มุ่งมั่นที่จะค้นหาความต้องการของลูกค้ารวมถึงอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อลูกค้า พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

TRUSTWORTHY มีนโยบายเรื่องความไว้ใจ เชื่อใจ ความซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจนและเข้มงวด ด้วยการทำงานร่วมกัน การไว้ใจกัน และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นข้อสัญญาที่จะก่อให้เกิดการทำงานที่มุ่งไปข้างหน้า และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Employee Happy สนับสนุนการพัฒนาศัพยภาพในการทำงาน เปิดเวที เปิดโอกาสในการแสดงความสามารถ พร้อมมอบรางวัลสนับสนุนความสามารถ